Statut

S T A T U T

Polskiej Izby Odszkodowań

 

I. Postanowienia ogólne

 

Art. 1

1. Polska Izba Odszkodowań, zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej członków.

2. Izba działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz.195 z późniejszymi zmianami) i niniejszego Statutu.

Art. 2

1. Izba zrzesza przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie udzielania osobom poszkodowanym kompleksowej pomocy w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, jak również osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego.

2. (skreślony).

3. Członkostwo w Izbie nie ogranicza przynależności do innych organizacji, stowarzyszeń i związków.

 

Art. 3

Siedzibą Izby jest Warszawa. Terenem działania Izby jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Izba może wykonywać swoje zadania również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

1) Izba może tworzyć przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

2) Izba może używać nazwy skróconej „PIO” lub „PCC”.

3) Izba w kontaktach zagranicznych używa nazwy „Polish Chamber of Compensation”

„Polish Compensatory Chamber ”

4) Izba posiada własny znak graficzny.

Art. 4

Izba może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.

Art. 5

Izba używa:

1. Pieczęci okrągłej z napisem w otoku “Polska Izba Odszkodowań”.

2. Pieczęci płaskiej z napisem „Polska Izba Odszkodowań” i adresem Izby.

3. Znaku graficznego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Statutu.

 

II. Cele i zadania Izby

Art. 6

Do zadań statutowych Izby należy w szczególności:

1) przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków,

2) reprezentowanie i ochrona interesów członków,

3) udostępnianie członkom informacji o rynku odszkodowawczym i ubezpieczeniowym,

4) podejmowanie działań w kierunku zabezpieczenia interesów osób poszkodowanych,

5) ochrona interesów członków przed czynami nieuczciwej konkurencji,

6) promocja zawodu, działanie na rzecz jego rozwoju i integracji członków,

7) kształtowanie i upowszechnianie zasad dobrego obyczaju oraz rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,

8) udzielanie pomocy członkom w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem, prowadzeniem, reorganizacją i kończeniem przez nich działalności gospodarczej,

9) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą członków,

10) umożliwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków oraz popieranie, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi rozwijania kształcenia zawodowego,

11) wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej oraz prowadzenie certyfikacji zawodowej,

12) tworzenie systemu baz danych i publikowanie analiz rynku odszkodowań,

13) delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych.

Art. 7

Izba realizuje swoje cele i zadania statutowe w szczególności poprzez:

1) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zawodowymi, społecznymi, gospodarczymi i naukowymi w zakresie współtworzenia warunków i podstaw prawnych dla prowadzenia działalności gospodarczej przez członków,

2) współpracę z organami władzy ustawodawczej oraz administracji państwowej i samorządowej, w szczególności poprzez inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów oraz wydawanie opinii w zakresie nowych regulacji prawnych związanych z działalnością członków,

3) przedstawianie stanowiska środowiska branży odszkodowań i ubezpieczeń oraz opracowywanie opinii i ekspertyz dla organów władzy i administracji państwowej; delegowanie swoich przedstawicieli do krajowych i za­ granicznych organizacji związanych z rynkiem odszkodowań; uczest­nictwo w pracach organizacji i instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach związanych z działalnością odszkodowawczą i ubezpieczeniową,

4) współpracę z izbami, instytucjami ubezpieczeniowymi, w tym w szczególności z Rzecznikiem Ubezpieczonych, zakładami ubezpieczeń, jak również ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami społecznymi oraz pozostałymi podmiotami, których celem jest w szczególności pomoc ubezpieczonym i poszkodowanym,

5) podejmowanie działań mających na celu eliminowanie naruszeń zasad etyki zawodowej oraz uczciwej konkurencji w działalności odszkodowawczej oraz przeciwdziałanie takim naruszeniom,

6) organizowanie szkoleń, konferencji oraz prowadzenie działalności wydawniczej,

7) organizację doskonalenia zawodowego członków,

8) prowadzenie postępowań dyscyplinarnych w stosunku do członków Izby,

9) uczestniczenie w postępowaniach sądowych w związku z działalnością gospodarczą członków,

10) udzielanie opinii i rekomendacji dotyczących prowadzonej przez członka działalności, jego dorobku zawodowego i wiarygodności,

11) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi izbami gospodarczymi i organizacjami o podobnym charakterze,

12) prowadzenie działalności gospodarczej,

13) wydawanie na wniosek władz lub innych podmiotów opinii i informacji o istniejących zwyczajach handlowych, standardach zawodowych i cenach usług wykonywanych przez członków,

14) propagowanie informacji o działalności i osiągnięciach członków oraz wspieranie promocji tych osiągnięć w formie wydawnictw periodycznych (np. biuletynu informacyjnego),

15) pomoc dla członków w zakresie umożliwienia uczestnictwa i prezentacji osiągnięć w kraju i za granicą,

16) powoływanie komisji i zespołów problemowych oraz stwarzanie dla nich właściwych warunków działania,

17) inicjowanie współpracy z mediami w promocji członków oraz zajmowanie stanowiska w spra­wach dotyczących członków i ochrony interesów w sprawach godzących w ich dobre imię,

18) opracowywanie okresowych analiz i raportów o działalności rynku i wydawanie publikacji branżowych.

Art. 8

1. Dla realizacji celów Izba może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie ze statutem i ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Dochód z działalności gospodarczej Izby służy realizacji celów statutowych.

3. Dochód z działalności gospodarczej Izby nie może być dzielony między członków.

 

III. Prawa i obowiązki członków Izby

Art. 9

1. Członkowie Izby mają prawo do:

1) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby,

2) korzystania ze świadczeń Izby,

3) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Izby,

4) uczestniczenia w posiedzeniach organów Izby, na których rozpatrywane są sprawy ich dotyczące,

5) (skreślony),

6) używania w korespondencji, procedurach przetargowych i reklamach informacji: firma jest członkiem Polskiej Izby Odszkodowań.

2. Członkowie Izby mają czynne i bierne prawo wyborcze.

Art. 10

Członkowie Izby obowiązani są do:

1) przestrzegania postanowień statutu Izby oraz uchwał jej organów,

2) udziału w realizacji celów statutowych Izby,

3) wniesienia wpisowego oraz regularnego opłacania składek członkowskich,

4) przestrzegania zasad etyki ustalonych przez Walne Zgromadzenie,

5) udziału w pracach Izby,

6) niezwłocznego informowania Prezesa Izby o zmianach organizacyjnych i prawnych istotnych dla statusu członka Izby lub mandatu członka w organach Izby,

7) informowania o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniu organów Izby.

Art. 11

1. Osoby będące członkami Izby, wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście lub przez pełnomocników.

2. W przypadku spółek cywilnych , członkiem Izby jest spółka cywilna jako jeden podmiot. Spółka cywilna wskazuje jedną osobę fizyczną wykonującą w jej imieniu prawa i obowiązki członka Izby.

3. Uczestnictwo w Izbie jest dobrowolne.

Art. 11a

1. Patronem honorowym Izby może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój rynku doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego lub też w inny szczególny sposób przysłużyła się realizacji celów przyświecających działalności Izby.

2. Patronem wspierającym Izby może być osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zainteresowana działalnością Izby, która zadeklarowała na jej rzecz pomoc finansową, rzeczową lub doradczą.

3. Godność patrona honorowego i wspierającego nadaje Prezes Izby w stosownej decyzji, podjętej po uprzedniej prezentacji kandydata na członka honorowego, bądź wspierającego dokonanej przez jednego z członków Izby.

4. Patroni honorowi i wspierający mają prawo do:

1) aktywnego uczestnictwa w zebraniach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez Izbę,

2) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem organów Izby,

3) korzystania ze wsparcia Izby.

5. Patroni honorowi i wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego, jak również nie wykonują innych praw przysługujących wyłącznie członkom i organom Izby.

6. Patroni honorowi oraz wspierający zwolnieni są z obowiązku wniesienia opłaty wpisowej oraz składek członkowskich.

7. Do nabywania i utraty praw patronów honorowych i wspierających stosuje się odpowiednio przepisy o członkach Izby.

8. Patron wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał organów Izby.

 

IV. Nabycie i utrata członkostwa w Izbie

Art. 12

1. Nabycie członkostwa w Izbie przez jej założycieli następuje poprzez uchwalenie i przyjęcie statutu.

2. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie decyzji Prezesa Izby, po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji członkowskiej i dokonaniu opłaty wpisowej i członkowskiej.

3. (skreślony).

4. (skreślony).

5. Członkostwo w Izbie może ustać wskutek:

1) wystąpienia z Izby zgłoszonego przez członka na piśmie Radzie Izby za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem,

2) skreślenia z listy członków w wyniku zaprzestania działalności,

3) wykluczenia z Izby z powodu:

a) nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Izby,

b) nierzetelności członka w prowadzeniu działalności gospodarczej lub nieuczciwej konkurencji,

c) umyślnego działania na szkodę Izby i jej członków,

d) nieprzestrzegania zasad etyki i innych norm, czy standardów uchwalonych przez Walne Zgromadzenie,

e) zwłoki w opłaceniu składki członkowskiej przekraczającej 3 miesiące.

6. Ustanie członkostwa w Izbie stwierdza konstytutywnie Prezes Izby.

7. Od decyzji Prezesa Izby stwierdzającej ustanie członkostwa przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Rady Izby w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezesa Izby.

8. Rada Izby może oddalić odwołanie lub uwzględniając je uchylić decyzję Prezesa Izby.

9. Do czasu uprawomocnienia się uchwały Rady Izby, członek Izby jest zawieszony w prawach i obowiązkach.

V. Organy Izby

Art. 13

1. Organami Izby są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Rada Izby,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Koleżeński.

2. Kadencja organów Izby trwa 4 lata i kończy się w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Izby, na którym przeprowadzone zostaną nowe wybory do władz Izby.

3. Członków organów Izby wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie spośród zgłoszonych kandydatów, z zastrzeżeniem ust.4.

4. W wypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członka organu Izby lub ustania jego członkostwa, organom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków, jednak liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Skład organu Izby jest uzupełniany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

5. Członkami organów Izby mogą być tylko osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych będące członkami Izby lub reprezentantami osób prawnych lub innych podmiotów, o jakich mowa w art. 4 Ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej będących członkami Izby.

6. (skreślony).

7. Członek organów Izby z ważnych powodów może być odwołany przed upływem kadencji.

8. Po upływie każdego roku kadencji, Walne Zgromadzenie udziela organom Izby absolutorium.

9. Wszelkie uchwały i decyzje organów Izby zapadają w głosowaniu jawnym.

10. Dopuszcza się formę głosowania pisemnego, także obiegowego i w formie elektronicznej.

11. Organy Izby pracują na podstawie regulaminów uchwalonych przez Walne Zgromadzenie.

12. Osoby wybrane do organów Izby, o jakich mowa w Art. 13 ust. 1 pkt. 2-4 wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

Art. 14

1. Wygaśnięcie mandatu członka organu Izby może nastąpić w razie:

1) śmierci,

2) ustania prawa do reprezentacji członka Izby,

3) rezygnacji,

4) odwołania przez organ, który dokonał wyboru,

5) odwołania własnego przedstawiciela lub pełnomocnika (wybranego na członka organu Izby) przez członka Izby,

6) ustania członkostwa w Izbie,

7) nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na 3 kolejnych posiedzeniach organu Izby, którego jest członkiem lub zwłoki w opłaceniu składki członkowskiej przekraczającej 3 miesiące.

2. Do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka organu Izby stosuje się odpowiednio art. 12 ust. 6 – 9 Statutu.

VI. Walne Zgromadzenie

Art. 15

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby rozstrzygającą we wszystkich sprawach należących do zakresu jego działania.

2. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Izby lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 16

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Prezesa Izby przynajmniej jeden raz w roku kalendarzowym. O terminie, miejscu i porządku obrad Prezes Izby obowiązany jest zawiadomić listem poleconym, pocztą elektroniczną lub faxem wszystkich członków co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków przewodniczącego, który kieruje obradami.

3. Z Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący.

Art. 17

1. Prezes Izby zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na żądanie Rady Izby, Komisji Rewizyjnej, bądź 1/5 członków, przy czym we wniosku należy podać sprawy, dla których Walne Zgromadzenie ma być zwołane oraz projekty uchwał.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu 40 dni od daty zgłoszenia żądania i może decydować tylko w sprawach przedstawionych we wniosku o jego zwołanie.

Art. 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) zatwierdzanie porządku obrad,

2) uchwalanie programów działalności Izby,

3) powoływanie Prezesa Izby,

4) powoływanie i odwoływanie członków organów Izby,

5) wybór członków Sądu Koleżeńskiego,

6) uchwalanie zasad etyki oraz standardów zawodowych (Kodeks Etyki),

7) uchwalanie regulaminu zasad dla członków organów Izby,

8) określanie zasad świadczenia usług członkom Izby,

9) ustalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich i wpisowego,

10) uchwalanie regulaminów działania organów,

11) określanie najwyższej sumy zobowiązań, do wysokości której Prezes Izby może zaciągać zobowiązania,

12) (skreślony),

13) rozpatrywanie sprawozdań z działalności organów Izby, oraz podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez te organy,

14) udzielanie absolutorium organom Izby,

15) uchwalanie zmian statutu,

16) (skreślony),

17) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Izby.

Art. 19

1. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad zgromadzenia i jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim członków.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów .

3. We wszelkich głosowaniach członek Izby posiada jeden głos.

VII. Rada Izby

Art. 20

Rada Izby składa się z Prezesa Izby oraz od 3 do 10 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym.

 

Art. 21

Członkowie Rady Izby powołują na wniosek Prezesa Izby, od 1 do 5 Wiceprezesów Izby, sekretarza oraz rzecznika dyscyplinarnego.

Art. 22

1. Rada Izby odbywa posiedzenie co najmniej raz w roku.

2. Posiedzenia Rady Izby zwołuje Prezes Izby.

2a. Posiedzenia Rady Izby zwołuje Prezes Izby na wniosek co najmniej 3 członków Rady Izby w ciągu 30 dni od daty wpływu złożonego wniosku. Wniosek winien zawierać temat, jaki ma być poruszony na posiedzeniu Rady Izby.

3. Uchwały Rady Izby zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów przeważający jest głos Prezesa Izby.

4. Na posiedzenie Rady Izby mogą być zapraszane osoby spoza jej grona. Osoby zaproszone nie biorą udziału w tej części posiedzenia, w czasie której odbywają się głosowania.

Art. 23

1. (skreślony),

2. Do kompetencji Rady Izby należy:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

2) powoływanie i odwoływanie Wiceprezesów, sekretarza Rady oraz rzecznika dyscyplinarnego,

3) (skreślony),

4) (skreślony),

5) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby,

6) (skreślony),

7) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia środków trwałych Izby powyżej 100 tys. zł,

8) (skreślony),

9) tworzenie przedstawicielstw w kraju i za granicą,

10)  (skreślony),

11) reprezentowanie Izby w sprawach pomiędzy Izbą, a Prezesem Izby,

12) podejmowanie decyzji w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości.

 

Art. 24

Prawo do reprezentowania Izby, składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Izby przysługuje Prezesowi Izby.

Art. 25

Rada Izby może ustanowić pełnomocników do dokonania poszczególnych czynności.

Art. 26

1.  Do kompetencji Prezesa Izby należą wszystkie sprawy, z wyłączeniem wyraźnie zastrzeżonych dla innych organów Izby.

2.  Prezes Izby w szczególności:

1) realizuje zadania i uchwały Walnego Zgromadzenia i Rady Izby,

2) reprezentuje Izbę na zewnątrz,

3) podejmuje decyzje w sprawach przystąpienia do innych organizacji,

4) ponosi odpowiedzialność za działalność gospodarczą Izby,

5) jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy,

6) jest dysponentem funduszy Izby i ponosi odpowiedzialność za prawidłowość ich wydatkowania,

7) prowadzi rachunkowość finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8) składa sprawozdanie ze swojej działalności na posiedzeniu Rady Izby,

9) (skreślony),

10) tworzy regulaminy Biura Izby oraz funduszy celowych,

11) podejmuje samodzielne decyzje w sprawie nabycia środków trwałych do kwoty 100 tys. zł,

12) proponuje Walnemu Zgromadzeniu wysokości wpisowego, składek członkowskich i terminów ich wpłaty.

 

VIII. Komisja Rewizyjna

Art. 27

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 7 osób.

2. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.

Art. 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) dokonywanie corocznych kontroli całokształtu działalności Izby, w szczególności jej gospodarki finansowej,

2) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Izby wniosków dotyczących bieżącej działalności Izby,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności wraz z wnioskami w sprawie udzielania absolutorium Prezesowi i Radzie Izby,

4) (skreślony),

5) opiniowanie planów finansowych Izby,

6) składanie wniosków o odwołanie członków organów Izby.

IX. Sąd Koleżeński

Art. 29

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 15 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie Izby zwykłą większością głosów.

2. Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami, wynikłych w obrębie Izby oraz do rozstrzygania spraw członków dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz.

3. Sąd Koleżeński może orzec następujące kary: naganę, zawieszenie w prawach członka na okres do jednego roku oraz wykluczenie z Izby.

4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.

5. Zasady i tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

 

 

Art. 30

Rzecznik dyscyplinarny przedkłada sprawy dyscyplinarne do rozstrzygnięcia przez Sąd Koleżeński.

X. Gospodarka finansowa i majątek izby

Art. 31

Izba swoją działalność prowadzi na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie budżetu i programu działania. W przypadku braku uchwały Walnego Zgromadzenia, Izba prowadzi działalność na podstawie budżetu i programu działania przyjętego decyzją Prezesa Izby.

Art. 32

1. Majątek Izby stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2. Majątek Izby powstaje z:

1) składek członkowskich i wpisowego,

2) darowizn, spadków i zapisów,

3) własnej działalności,

4) dochodów z majątku,

5) ze składek na fundusze celowe,

6) z pozostałych źródeł.

Art. 33

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym, że pierwszy rok obrotowy Izby kończy się 31.12.2010 r.

XI. Rozwiązanie Izby

Art. 34

Uchwały w sprawie rozwiązania Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

Art. 35

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Izby Walne Zgromadzenie wyznaczy likwidatora i określi cele, na które powinien być przeznaczony majątek Izby.

XII. Postanowienia końcowe

Art. 36

1. Izba odpowiada za swoje zobowiązania wyłącznie majątkiem własnym.

2. Członkowie Izby nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Izby.

3. Niniejszy Statut został uchwalony przez członków założycieli dnia 01 lipca 2010 r. i podpisany przez wszystkich członków założycieli, których podpisy zamieszczone są na liście obecności, stanowiącej integralną część niniejszego statutu.

reklama